[1]
Guan Xizhen, Yue Xiaohui, Yin XiLing, and Meng Liping, “Comparison between herbs used for the treatment of gastroesophageal reflux diseases (GERD)”, EJHD, vol. 36, no. 2, Jun. 2022.