(1)
Guan Xizhen; Yue Xiaohui; Yin XiLing; Meng Liping. Comparison Between Herbs Used for the Treatment of Gastroesophageal Reflux Diseases (GERD). EJHD 2022, 36.